2 Translation results for: hail
hail noun
hails
بَرَد
وابِل
Synonyms of
hail noun
Advertisement
hail verb
hailed, has hailed, is hailing, hails
إِنْهَمَرَ كالبَرَد
هَلَّلَ
Synonyms of
hail verb