اختراع مسجل
A recorded invention.
Microsoft® Translator
إعلان